Politik

SAMVIRKETS Politik:

Vi anbefaler en helhedsorienteret løsning (Hundested – Helsingør) der beskytter grunde og naturværdier og som genopretter en attraktiv strand.


1.Vi anerkender forundersøgelsens (Kystteknisk Skitseprojekt) og eksperternes konklusion om at Nordkysten har brug for:


2.Sandfodring for at kompensere for transport af materiale fra vest mod øst (kronisk erosion)


3.Hårde anlæg (skråningsbeskyttelse, bølgebrydere, høfder) til at beskytte mod ekstremvejrsituationer (akut erosion). (’Bodil’ og lign.)


4.Vi mener at sandfodring kun kan iværksættes i kommunalt regi; opgaven vil ikke kunne løftes af kystlag og kystgrundejere i forening.


5.Vi mener at etablering, renovering og vedligehold af de ’hårde’ anlæg bedst kan udføres lokalt af de eksisterende kystlag og kystgrundejere.


6. Vi mener at omkostninger til etablering, renovering og vedligehold af de hårde anlæg bør dækkes af de eksisterende kystlag og kystgrundejere.


7.Vi mener at sandfodring bør dækkes af en større gruppe af interessenter, da den også medfører rekreative forbedringer for kysten og stranden.


8.Vi opfordrer til at sandfodringen (initialt og suppleringsmæssigt ) dimensioneres således at supplerende, lokal sandfodring ikke gøres til en betingelse for etablering og renovering af ’hårde’ anlæg.


9.Vi mener at akut renovering af de ’hårde’ anlæg bør kunne iværksættes straks, og at nyanlæg og ikke-akut renovering kan finde sted når kommunerne har besluttet  sig for ovennævnte sandfodring.


Herefter præsenterede Torsten Hoffmeyer projektets juridiske problemstillinger, herunder

spørgsmålet om bidragsmodeller.

Efterfulgtes af Birgit Lund der gennemgik den kommunale praksis efter at kommunerne havde overtaget administration af kystbeskyttelsesloven (se begges indlæg i vedlagte powerpoint)